rs en
Menu Meni

Accompanying programme Prateći program

School of Urban Practices / Hit the Hermes Škole urbanih praksi / Hit the Hermes

Project date Datum projekta

15 Jul 16

Project type Tip projekta

Workshop Radionica

Hit the Hermes is an experimental multimedia project, created as a reaction to the devastating statistics of the research on the attendance of the National Museum in Belgrade, which was conducted among the citizens. The Hermes motif, taken from the decorative plastic of the facade of this museum, was chosen because etymologically it directly refers to the origin of the word hermeticism, hermeticity, and it refers to closed, esoteric, secret teachings and systems that are not available to everyone. This project demystifies and criticizes such approaches whose application violates, ie. deny the rights of citizens to museums and their content, which are still present and dominant in the local museum institutions and their practices.

(Google translate)

Hit the Hermes je eksperimentalni multimedijalni projekat, nastao kao reakcija na poražavajuću statistiku istraživanja o posećenosti Narodnog muzeja u Beogradu koje je sprovedeno među građanima. Motiv Hermesa, preuzet sa dekorativne plastike fasade ovog muzeja, je izabran jer etimološki direktno upućuje na poreklo reči hermetizam, hermetičnost, a odnosi se na zatvorena, ezoterična, tajna učenja i sisteme koji nisu svima dostupni. Ovim projektom se demistifikuju i kritikuju takvi pristupi čijom se primenom narušavaju, tj. uskraćuju prava građana na muzeje i njihov sadržaj, a koji su i danas prisutni i dominantni u ovdašnjim muzejskim institucijama i njihovim praksama.

Uključivanje posetilaca u sam kreativni proces interaktivnim pristupom, za cilj ima da svojom percepcijom i akcijom uobliči konačno delo. Interaktivna uloga ovakve publike, koja je u funkciji učesnika-stvaraoca, jeste da odredi granice između realnog života i umetničke ideje. Finalni rezultat projekta je nastanak kolektivne slike na platnu na kome se projektuje video-rad o anketiranim građanima. Koršćenjem nekonvencionalnog slikarskog alata, tj. pištolja na vodu koji su napunjeni rastvorom slikarskog pigmenta, ušesnici simboličnim napadom pokušavaju da pogode i unište Hermesa koji se mestimično pojavljuje tokom projekcije. Postupkom prskanja (modifikovani postupak dripping-a, čije se poreklo nalazi u akcionom slikarstvu) na platnu ostaju spontani tragovi boje, pri čemu nastaje specifična vrsta kolektivne slike. Ona ostaje materijalni dokaz privremene umetničke intervencije, ostatak efemernog procesa, a projekcija na platnu se vidi kao nedostajuća. Projekat Hit the Hermes je otvoreni sistem koji se može dalje nadograđivati i realizovati na različitim lokacijama, pri čemu bi svaki put nastala autentična kolektivna slika.