rs en
Menu Meni

Event Događaji

3M3 | Yunicorns & J.Mitrović: Yugoslavian Garden 3M3 | Yunicorns & J.Mitrović: Jugoslovenski Vrt

Authors Autori

Yunicorns & Jelena Mitrović Yunicorns & Jelena Mitrović

Event date Datum događaja

18 Jun 19 – 02 Jul 19 – 7:00 pm

Event type Tip događaja

Exhibition Izložba

‘Yugoslavian Garden’ by Yunicorns and Jelena Mitrović is the forth 3M3 exhibition in season 2019, gathered under the theme ‘Tracing the milieu – What were you thinking? curated by Marija Bjelić, guest-curator of this exhibiting season.

.

Each object since its creation in space represents an artifact that wants do determine the place of an idea as everliving; but in the time that is knitting, densely and unpredictably, the threads of new meaning, it is only what happened that exists, not what was meant.

The object should possess-reflects its essential idea of existence via dynamism where, as the opposite of the plastic, solid matter, and density of a substance, the void of an empty space opens, the one that is left out, but still present. In this dialectic of the conflict, we may perhaps seek out and find the meanings that survived below the surface of the obvious symbols.

[…]

It is possible to imagine a spatial whole but based on a completely different principle of construction, which would be a paradigm of the garden.

Gardens are the places where contradictory positions are possible, and which still offer the possibility of encountering miracles. These are spatial knitting where symbolic perfections overlap with the very existence of things.

/excerpts from the text by Jelena Mitrović/

.

Yunicorns is a self-sustainable artistic project of an architectural nature. It was conceived in 2017 by three architects Nevena Kocić, Zorana Lužanin, and Nebojša Stevanović. The aim of the project is to research and promote the issue of treatment of the modernist architectural heritage of the SFR Yugoslavia. The exhibition Yugoslav Garden was developed in cooperation with architect Jelena Mitrović.

​Jelena Mitrović has been involved in architecture since 2007, with a focus on a critical approach to architectural design, as well as research into ethical and political issues of contemporary discipline based on the problem of disciplinary subjectivity. Her research is largely based on finding techniques to overcome visual identity in contemporary representation. These include a return to its geometric foundations, from which, on the one hand, arises a series of generally accepted techniques based on a linear perspective system, and on the other, a neglected area of ​​curvature research and image alteration, beginning with catoptric machines in the sixteenth century and evolving beyond the illusion of space and anamorphosis to present-day techniques of mapping that examine the possibilities for optical deformation of the surface and the projection as a spatial animator.

“Jugoslovenski vrt” grupe autora Yunicorns i Jelene Mitrović četvrta je u nizu 3M3 izložbi sezone 2019. u izlogu galerije Kolektiv, uokvirenih temom “Tracing the milieu – What were you thinking?” (Tragovima miljea – O čemu ste mislili?) koju je postavila Marija Bjelić, kustoskinja ove izlagačke sezone.

.

Svaki objekat od svog nastanka u prostoru predstavlja artefakt koji značenjem želi da determiniše, kao zauvek bivstvujuće, mesto ideje, ali u vremenu koje svoje pletivo gusto i nepredvidljivo plete nitima novog značenja ne biva ono što se mislilo nego ono što se desilo.

Objekat bi trebalo da poseduje–reflektuje svoju suštinsku ideju postojanja kroz dinamizam gde se naspram plastičnog, čvrste materije, gustine supstance, otvara šupljina praznog prostora, onog izostavljenog, a prisutnog. U toj dijalektici sukoba možemo možda tražiti i naći značenja koja su preživela ispod površine očiglednih simbola.

[…]

Tu je moguće zamisliti prostornu celinu, ali zasnovanu na sasvim drugačijem principu izgradnje kakav bi predstavljao paradigmu vrta ili bašte.

Vrtovi su mesta u kojima su kontradiktorne pozicije moguće, i koja samim tim još uvek nude mogućnost susreta sa čudima. To su prostorna pletiva u kojima se simbolička savršenstva preklapaju sa samim postojanjem stvari.

/iz teksta Jelene Mitrović/

.

Yunicorns je samoodrživi umetnički projekat arhitektonske prirode. Osmišljen je 2017. godine od strane troje arhitekata Nevene Kocić, Zorane Lužanin i Nebojše Stevanovića. Cilj projekta je da otvori i promoviše pitanje tretmana modernističkog arhitektonskog nasleđa nastalog u doba SFR Jugoslavije. Izložba “Jugoslovenski vrt” razvijena je u ko-autorsktvu sa arhitektom Jelenom Mitrović.

Jelena Mitrović se bavi arhitekturom od 2007. godine, sa fokusom na kritički pristup arhitektonskom projektovanju, kao i na istraživanju etičkih i političkih pitanja savremene discipline, baziranih na problemu disciplinarnog subjektiviteta. Veliki deo istraživanja zasniva se na pronalaženju tehnika za prevazilaženje vizuelnog identiteta u savremenoj reprezentaciji. One uključuju povratak na njene geometrijske osnove iz kojih sa jedne strane proizilazi niz opšteprihvaćenih tehnika zasnovanih na sistemu linearne perspektive, a sa druge zanemareno područje istraživanja zakrivljenja i alteracije slike koje započinje katoptričkim mašinama u XVI veku i razvija se preko iluzije prostora i anamorfoze do današnjih tehnika mapiranja koje ispituju mogućnosti za optičko sadejstvo deformacije površi i same projekcije shvaćene u ulozi prostornog animatora.

Credits Hvala na saradnji

Curator: Marija Bjelić
Kustoskinja​: Marija Bjelić

Links Veze